Stadgar

§ 1 Klubbens syfte är att bevaka mopedkulturen och att utövare har en meningsfull tillvaro med sina mopeder.
macelvis-nixon
§ 2 Klubbens styrorgan består av följande:
President
Vice president
Skrivkunnig Kassaminister
Tävlingsledare 2st
Nödraketer (valberedning) 2st
Festkommite’ 6st

§ 3 Det ankommer på klubbens medlemmar att tillse att dess medlemmar inte kommer i dålig dager hos polismyndighet och pensionärer.

§ 4 Alla mopednostalgiker som har uppnått eller passerat den aktningsvärda åldern av 30 år är välkomna oavsett innehav av moppe eller ej så länge klubbens väl och ve går i första hand.

§ 5 Mopeder som godkänns är de som uppnått en ålder av 30 år rullande. Vissa undantag kan göras efter särskild prövning av styrelsen vid ordinarie stämma.
På förarna ankommer det att i möjligaste mån uppträda i tidstypisk klädsel.

§ 6 Allt arbete inom klubben är ideellt, även så styrelsearbetet.
Tips som kan bidra till ekonomiskt tillskott för klubbens fortlevnad samt till aktiviteter är av allmänt intresse och ska befrämjas av varje medlem.
Klubbens kassa ska oavkortat gå till medlemmars välbefinnande (inköp av öl korv etc.)

§ 7 Vid utflyktskvällar och mekarträffar bör glatt humör och oljiga fingrar hållas på samma nivå eller bättras på med spillolja och öl om så erfodras för att hålla samvaron på en trivsam och hög nivå.